Friday, October 31, 2014

potd - Yuzen Kimono Silk

Very pretty yuzen kimono silk...


No comments:

Post a Comment